Oferta d’ocupació policia local

Havent-se aprovat per Resolució de l’Alcaldia, les bases i la convocatòria per a cobrir tres places d’Agent de la Policia Local, mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del procés de la consolidació d’ocupació temporal, s’obri un termini de presentació de sol·licituds, que serà de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

caValencià