Ajudes diputació de Provincial de València per a les quotes del consorci provincial de Bombers

L’Ajuntament de Llombai ha sigut subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València amb una subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en 2020. L’import de la subvenció ascendeix a 10.346,66 €.

caValencià