Bases i sol·licitud del “Pla Resisteix” per als sectors afectats per la pandèmia de Llombai

Per part de la Generalitat Valenciana, conscient de la complicada situació que estem vivint i que hi ha sectors especialment afectats per la mateixa a conseqüència de les restriccions adoptades s’ha aprovat la creació d’un Pla d’ajudes Resistir, dotat amb 160 milions d’Euros, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per la Diputacions Provincials, i el 15% restant pels Ajuntaments.

La participació de Llombai en el Pla Resistir ascendeix a 61.097,00 €.

L’Ajuntament de Llombai, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0040 de data 28 de Gener de 2021 va acordar acceptar l’ajuda contemplada en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia; i es va comprometre a aportar l’import de 9.164,55 €, al que ascendeix el seu percentatge de participació, i complir amb la resta de les obligacions contemplades en l’esmentat Decret Llei.

Adjuntem la Resolució explicativa i el model de sol·licitud per a les persones de Llombai que vullguen participar:

RESOLUCIO BASES I APROVACIO PLA RESISTIR

SOL·LICITUD INTERESSAT

caValencià