Ajudes per autònomes, beneficiàries de la prestació de cessament d’activitat per la COVID-19

L’objecte es la concessió directa d’ajudes urgents a les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social, en gener, febrer o tots dos de 2021.

 

  1. Seran beneficiàries de les ajudes les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener,febrer o tots dos de 2021.
  2. Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

 

  1. La quantia de l’ajuda ascendirà a:
  2. a) Un màxim de 300,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària COVID-19 de la Seguretat Social durant els mesos de gener i febrer del 2021.
  3. b) Un màxim de 150,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària COVID-19 de la Seguritat social.

La tramitació consta de dos parts::

  • Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud
  • . Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). Dins de la franja assignada

. El termini per a la presentació de sol·licituds i documentació annexa s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021

DECRET 22 DE 2021, ajudes autonoms RESISTIR

 

caValencià