Plec de condicions econòmic-administratives per a l’explotació del quiosc de la piscina de Llombai

Plec de condicions econòmic-administratives per a l’explotació del quiosc de la piscina municipal.

Pliego de cláusulas administrativas piscina 2022 FDO

RESOLUCION APROBACION PLIEGO EXPLOTACION QUIOSCO PISCINA 2022 FDO

caValencià