Pla Municipal d’Igualtat de Llombai

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret universal. Repensar la distribució tradicional de la societat, els rols de gènere i la distribució sexual del treball permet que la societat evolucione i millore la qualitat de vida i les relacions interpersonals dels seus integrants. Tot açò a través de processos com eliminar els estereotips i rols que tradicionalment han estat assignats, impulsar la incorporació, permanència i promoció de les dones en l’ esfera pública i privada, i elevar la qualitat de vida de tot el conjunt de la societat.

Les polítiques de promoció d’igualtat consoliden una societat més justa, solidària, estable i honesta. Són eines essencials per al foment de la igualtat efectiva de les dones i els homes d’un territori i el mecanisme més eficaç per a garantir la corresponsabilitat i vetllar per l’erradicació de les desigualtats enfront de les dones. Planificar accions enfocades a la promoció de la igualtat d’oportunitats permet afavorir el desenvolupament de les capacitats individuals en benefici del conjunt de la societat.

Tot i que les polítiques públiques de gènere s’ideen i s’implementen en totes les administracions públiques, l’administració local, com a institució més propera a la ciutadania, pren un paper protagonista en les polítiques d’igualtat.

Les necessitats imperants socials en matèria d’igualtat, porta a les administracions públiques a realitzar polítiques concretes per a promoure i assentar el principi d’igualtat d’oportunitats i tracte en les diferents àrees municipals. Per este motiu, l’Ajuntament de Llombai, declara la seua voluntat en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, així com en l’impuls i el foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el municipi, establint com a prioritat, la igualtat d’oportunitats de homes i dones, d’acord amb la definició d’este principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Per tot això s’elabora el II Pla d’igualtat Municipal.

El projecte es presenta amb una publicitat permanent per tal d’incentivar la ciutadania i aconseguir la seua implicació. El II Pla Municipal d’Igualtat de Llombai pretén cohesionar tot l’esforç de les diferents parts i elements del municipi per crear una guia que marque els camins a seguir per arribar a l’horitzó igualitari al qual s’acosta Llombai.

Una de les parts més importants del pla és el diagnòstic, que ens permet extraure les conclusions sobre la situació del municipi de Llombai per detectar les necessitats en matèria d’igualtat i adaptar-les a les exigències actuals. Este diagnòstic estarà compost per un treball de recopilació i estudi de dades que s’extrauen de fons primàries i secundàries, que es contrastarà amb processos qualitatius com entrevistes i qüestionaris a la ciutadania per arreplegar les seues opinions.

Després d’haver realitzat el diagnòstic i detectat les possibles necessitats, s’elabora el pla d’acció, on es determinen les àrees que agruparan el conjunt d’accions que serviran de guia per a l’actuació municipal en els pròxims quatre anys, acompanyat d’un cronograma.

A l’última part del document es troba el seguiment i avaluació que garanteixen el compliment de la voluntat de l’ajuntament. El seguiment és el procés que permet comprovar el grau de compliment real del pla, i serveix per a poder detectar les possibles necessitats de canvi del document inicial, durant el procés d’implementació o implantació. En definitiva, en ella es prové una rendició de comptes permanent a la ciutadania que tant s’ha involucrat en el procés d’elaboració del II Pla Municipal d’Igualtat.

Pla Municipal d’Igualtat

caValencià