Convocatòria anticipada de les ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms

Convocatòria anticipada de les ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la mutualitat alternativa a la Seguretat Social del col·legi professional que corresponga, de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2024.

L’objecte  és convocar per a l’exercici 2024, ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el RETA o en la mutualitat alternativa a la Seguretat Social del col·legi professional que corresponga, de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l’any 2024, no porten més de 5 anys d’alta ni menys de 3 ininterrompudament ( l’alta en el RETA o en la mutualitat alternativa que corresponga, haurà d’haver-se produït en el període comprés entre el 01.01.2019 i el 31.12.2021, tots dos inclusivament, i ha de mantindre la seua alta de forma continuada durant l’anualitat en la qual es concedisca la subvenció, 2024).

 Estar empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana amb menys de 5.000 habitants. c) Estar donat d’alta, en el cas de les persones treballadores autònomes, en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Tributària, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi de la Comunitat Valenciana de menys de 5.000 habitants

No comptar amb més de 9 persones treballadores contractades

1. La quantia de la subvenció serà: a) 3.000,00 euros en els supòsits de: – Dones víctimes de violència de gènere. – Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %. – Persones víctimes del terrorisme. – Persones amb 48 o més anys. b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats. c) 2.600,00 euros en el cas d’homes no compresos en els anteriors apartats.

Informació i  punt d’accés a la tramitació electrònica : http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18856

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 22 de gener de 2024 fins al 15 de febrer de 2024.

caValencià