Paratge Municipal el Tello

De conformitat amb el que es disposa en el 133, apartat 2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet a la informació pública, durant el termini de vint (20) dies hàbils l’esborrany de l’ordenança que regula la gestió del Paratge Municipal el Tello, perquè qualsevol veí puga presentar aportacions a aquesta.

caValencià