Ajudes a autònoms

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’exercici 2021

Persones beneficiàries d’aquestes ajudes:

  • Les persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana:
  • Complir, dins de l’any natural de la publicació de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs, havent d’haver-se donat d’alta en el RETA en el període comprés entre el 01/01/2016 i el 31/12/2018, ambdós inclosos.
  • . Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb menys de 5000 habitants.

 

Quantia:

  1. a) 3.000,00 euros en els supòsits de:

Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.

Persones amb 48 o més anys d’edat.

Dones víctimes de violència de gènere.

Persones víctimes del terrorisme.

b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats

c) 2.600,00 euros en el cas d’homes no compresos en els anteriors apartats.

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 16 DE MARZO DE 2021 FINS AL dia 31 DE MARZO DE 2021, ambdós inclosos

Més informació: L’ordre o ADL Ajuntament

CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ PERSONES AUTÒNOMES EMPADRONADES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

caValencià