Plec de condicions per a la gestió de la piscina municipal i el del quiosc del parc de Sant Antoni

Plec de condicions de la piscina municipal i el del quiosc del parc de Sant Antoni.

Pliego de cláusulas administrativas piscina 2021.

Pliego de cláusulas administrativas del kiosko del parque de San Antonio 2021.

caValencià